Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Vyhlásenia subkomisie

 • Týždeň ochrany stvorenstva (2020)

  Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska vyzýva k podpore  Týždňa ochrany stvorenstva pri príležitosti 5. výročia encykliky pápeža Františka Laudato si´. Päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´, zameranej na starostlivosť o stvorenstvo, o náš spoločný domov, sa v rámci katolíckych spoločenstiev po celom svete uskutoční v termíne 16. – 24. mája 2020 tematický týždeň ...
 • Spoločne za stvorenstvo (2019)

  Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie ku dňu sv. Františka z Assisi, patróna ekológie   Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska sa pridáva k hlasom, ktoré upozorňujú na klimatické zmeny a varujú pred ich negatívnymi následkami, na výrazný pokles biodiverzity, na rozvoj kultúry konzumu a vyhadzovania, kde vec či pôžitok je viac ako vzťah. My ľudia, ako slobodné a rozmýšľajúce bytosti sme zodpovední za tento ...
 • Povzbudzujeme kresťanov ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2017)

  Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko Povzbudenie ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu Definitívny cieľ života človeka na zemi je nebo – večný život v Nebeskom kráľovstve, predsa veľkú časť života prežíva na zemi a nemôže byť ľahostajný jeho vzťah k okolitému svetu. Zvlášť to platí o kresťanoch, ktorí poučení Ježišom Kristom (Božím zjavením) vedia, že tu na zemi majú dočasné ...
 • Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie KBS o vode (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2017)

  Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko Voda je Božie pohladenie – chráňme vodu pre všetkých! Voda – podivuhodná až zázračná tekutina. Chemicky veľmi jednoduchá zlúčenina, skladajúca sa z vodíka a kyslíka, napriek tomu stále prekvapuje svojimi vlastnosťami vedcov i laikov. Niektoré z týchto vlastností nie sú doteraz dostatočne známe a sú pre ľudí priam zázračné. Voda od nepamäti ľudstvo fascinovala. A niet ...
 • O zodpovednom vzťahu k prírode a krajine (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2016)

  Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko Starajme sa o prírodu a krajinu – o náš spoločný domov! Pápež František v encyklike Laudato si´ o starostlivosti o náš spoločný domov, s využitím príspevkov predchádzajúcich pápežov, mnohých vedcov, filozofov, teológov a spoločenských organizácií, ktoré obohatili myslenie ľudstva v tomto smere, poukazuje na hriechy ľudstva proti dielu Stvoriteľa narúšaním životného prostredia ...
 • O zodpovednom vzťahu k pôde (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2016)

                                                                                      Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko                                              Chráňme a opatrujme si pôdu! Vychádzajúc z myšlienok pápeža Františka vydávame nasledujúce ...
 • Dosť bolo kultúry vyhadzovania – k zodpovednému nakladaniu s odpadmi (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2016)

  Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko Dosť bolo kultúry vyhadzovania Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký odpad? Pred hodinou, dvoma, určite nie viac ako pred pár hodinami. Odpady sú našim každodenným spoločníkom, väčšinou ich neriešime, končia v koši. Pritom za každým odpadom je kus prírody a každý jeden odpad, či je to papier, plast alebo batéria, skrýva veľké množstvo ...
 • Návrat k pôde môže byť dobrá cesta pre mladých aj pre nezamestnaných (2014)

  Výzva Environmentálnej subkomisie KBS ku Dňu stvorenstva 1. 9. 2014   Slovensko je krásna krajina s významným podielom vidieka a dávnou tradíciou poľnohospodárstva. Máme viac ako 2 milióny hektárov poľnohospodárskej pôdy vo veľmi pestrom mikroklimatickom a pôdno-druhovom zastúpení, od nížin až po vysokohorské lúky. To nás predurčuje na produkciu pestrej palety plodín a chov rôznych druhov hospodárskych zvierat. Slovensko bolo ...
 • O potrebe návratu k živej prírode – k stvorenstvu (povzbudenie Environmentálnej subkomisie KBS do nového roku 2013)

  Svätý otec Benedikt XVI. v posolstve k Svetovému dňu pokoja napísal: „Rodina potrebuje domov a jej primerané životné prostredie, do ktorého môže votkať svoje vzťahy. Pre ľudskú rodinu je takýmto domovom zem, životné prostredie, ktoré nám dal Boh, Stvoriteľ, aby sme ho obývali tvorivo a zodpovedne.“(1)  Ide o nás, o naše rodiny, o ich zdravý ...
 • Na cintorínoch dajme prednosť prirodzenej kráse (2012)

  výzva Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska k mesiacu november   V súvislosti s blížiacou sa spomienkou na našich zosnulých mnohí z nás navštívia cintoríny, aby si uctili pamiatku najbližších a pomodlili sa za spásu ich duší. Tradičným prejavom našej úcty je aj skrášlenie hrobov kvetmi a zapálenie sviečok. Dajme však prednosť prirodzenej kráse živých či sušených kvetov ...
 • Ochrana stvorenstva, RIO+20 a my (2012)

  Už o niekoľko dní, 20. júna 2012, sa začína v brazílskom meste Rio de Janeiro Konferencia OSN, svetový summit lídrov jednotlivých krajín o trvalo udržateľnom živote na Zemi. Podujatie s názvom RIO+20 sa uskutoční po 20 rokoch od prvého takéhoto stretnutia v roku 1992. Lídri a zástupcovia jednotlivých krajín sa stretnú, aby hľadali spoločne cestu ...
 • Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie KBS k rozvoju vidieka na Slovensku (2011)

  V mnohých oblastiach Slovenska pozorujeme snahu o rozvoj a oživenie života na vidieku. Tieto snaženia vítame a chceme povzbudiť všetkých ľudí, tak veriacich, ako aj neveriacich, aby sa pričinili o skvalitnenie života a jeho skrášlenie v našich obciach. Výsledky štatistík ukazujú, že Slovensko je krajinou s prevažujúcim vidieckym osídlením. V porovnaní so situáciou v krajinách Európy, ...
 • Stanovisko Environmentálnej subkomisie KBS k Medzinárodnému roku lesov (2011)

  V sídle OSN v New Yorku bol  vo februári 2011 oficiálne otvorený Medzinárodný rok lesov s heslom: Forest for People – Les pre ľudí. Na Slovensku je doplnené toto heslo o jeho druhú časť: People for Forest – Ľudia pre les. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody ...
 • Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie KBS k problematike životného prostredia v meste (2011)

  Na území Slovenska vznikali prvé mestá ako trhové strediská a v 13. storočí získali niektoré z nich výsady slobodných miest. Vytvárali sa väčšinou pri dôležitejších cestách, stoličných hradoch, biskupskom sídle, významných brodoch a podobne. Po tatárskom vpáde do Strednej Európy prichádzajú na naše územie kolonisti z nemeckých krajov a zakladajú banícke a remeselné strediská. V ...
 • Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska k Medzinárodnému roku biodiverzity (2010)

  Cieľom Medzinárodného roku biodiverzity 2010, ktorý bol vyhlásený OSN, je upozorniť všetkých ľudí našej planéty na prírodné bohatstvo, ktoré tu máme a poukázať na negatívny vývoj prejavujúci sa neustálym znižovaním biodiverzity. Biodiverzita, teda ekosystémová, druhová a genetická rozmanitosť živých organizmov (živočíchov, rastlín, húb atď.), sa znižuje predovšetkým z dôvodu negatívnych dopadov ľudskej činnosti. Rozmanitosť stvorenstva ...
 • Chráňme stromy pri cirkevných objektoch (2005)

  Stromy sú osobitnou skupinou organizmov v rastlinnej ríši. Niektoré rastliny sú primitívne a nemajú telo rozdelené na orgány a tak sú viac menej kolóniou buniek. Väčšinou sú však rastliny vyššie organizované s orgánmi špecifikovanými na potrebné funkcie. Také sú aj stromy. Koreň je „hlavou“, koruna „telom“, drevo „kostrou“, kambium a lyko „svalstvom“ so zložitým cievnym ...
 • Výzva Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu ku odpadom (2009)

  Keď sa Pán Boh za denného vánku prechádzal po rajskej záhrade a zavolal na Adama „Kde si?“, Adam bol skrytý medzi stromami záhrady, lebo sa bál Boha, pretože bol nahv (porov. Gn 3,8-9) Z tohto biblického textu sa zračia dve nepopierateľné pravdy, že rajská záhrada s celým svojim stvorenstvom je úžasným Božím chrámom, v ktorom sa ...
 • Konferencia biskupov Slovenska k problematike trápenia zvierat (2004)

  V médiách sa občas objavujú správy o týraní zvierat človekom a neraz priamo chovateľom – podnikateľom. Zvieratá sú ponechané na pomalé hynutie hladom pre ekonomické ťažkosti chovateľa, umiestnené sú v nevhodných priestoroch, prípadne dlhodobo vystavené nepriazni počasia. Takéto a podobné postoje človeka sú nemorálne. Zvieratá cítia bolesť aj pohodu, preto necitlivosť človeka voči týmto tvorom ...