Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Členovia subkomisie

 

Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, predseda subkomisie

prešovský arcibiskup, metropolita, člen Spoločnosti Ježišovej
veľký kancelár Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity,
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity

 

 

 

 

 

Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM

kňaz Rehole františkánov v Trnave, magister novicov, zoológ

 

 

 

 

 

 

Ing. Július Burkovský

dlhoročný profesionálny i dobrovoľný pracovník ochrany prírody, špecialista na problematiku ochrany prírody na lesnom pôdnom fonde, spoluautor publikácie Národné parky Slovenska, držiteľ viacerých ocenení ( Zaslúžilý pracovník kultúry, Cena ministra životného prostredia a i.)

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ceľuch, PhD.

riaditeľ občianskeho združenia Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, koordinátor projektu Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov na budovách na Slovensku, člen poradného výboru Dohovoru o ochrane európskych populácii netopierov UNEP/EUROBATS, špecialista sa na praktickú ochranu a výskum netopierov a vtákov, zoológiu a lesné ekosystémy

 

 

 

 

 

Mgr. Matúš Dobeš

geograf, učiteľ na Súkromnom gymnáziu v Žiline

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kaniansky

tajomník subkomisie, kňaz Banskobystrickej diecézy, výpomocný duchovný vo farnosti Zvolen-Mesto

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lichý

lesný inžinier, pracovník Národného lesníckeho centra v oblasti hospodárskej úpravy lesov, dlhoročný poslanec (nezávislý) Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, venuje sa najmä problematike životného prostredia

 

 

 

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

koordinátor projektu Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR, člen občianského združenia CEPA – Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, koordinátor platformy Agro-eko fórum a CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, člen predstavenstva európskej organizácie Pesticides Action Network zameranej na vylúčenie alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov pesticídov

 

 

 

 

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD. OP

kňaz Rehole dominikánov (duchovný farnosti Bratislava-Kalvária), vedecký pracovník Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave, člen hlavného výboru Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, špecialista na taxonómiu a chorológiu vyšších rastlín, vedúci projektu Taxonomická a nomenklatorická revízia diverzity cievnatých rastlín Slovenska, spoluautor edície Flóra Slovenska

 

 

 

 

RNDr. Mgr. Andrea Novomeská, PhD.

V rokoch 2003 – 2012 študovala a pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ekológia (špecializácia ichtyológia a hydrobiológia). V rokoch 2012 – 2015 zastávala funkciu hlavného štátneho radcu na Ministerstve životného prostredia SR (Sekcia vôd) a bola členkou viacerých pracovných skupín Európskej komisie. V súčasnosti je doktorandkou Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave a venuje sa prekladateľskej činnosti (taliansky a anglický jazyk).

 

 

Ing. Ivan Rybár

pracovník Správy Chránenej krajinnej oblasti – biosférickej rezervácie Poľana, odborník na lesné ekosystémy

 

 

 

 

 

 

 

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

odborný pracovník pre lesné ekosystémy Správy Národného parku Malá Fatra, v súčasnosti vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene so zameraním na ekológiu a etológiu vtákov, biodiverzitu a ochranu terestrických ekosystémov, vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov, vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami, ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa a murárika červenokrídleho; externý prednášateľ na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

 

Mgr. Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

špecialista na lesníctvo a environmentalistiku a magister teológie, pôsobil na Technickej univerzite vo Zvolene, v Národnom lesníckom centre vo Zvolene a na Katolíckej univerzity v Ružomberku, , pracuje na úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo Zvolene

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Tutka, CSc.

vedecký pracovník v oblasti ekonomiky a lesníckej politiky Lesníckeho výskumného ústavu /LVÚ/ vo Zvolene, teraz Národného lesníckeho centra (NLC), autor viacerých riešení využívaných v praxi lesníctva i životnom prostredí, odborník na koncepčné, programové, reštitučné, oceňovacie a príbuzné problematiky lesníctva a životného prostredia, znalecm v odbore lesníctvo – odhad hodnoty lesov. Vo voľných chvíľach sa venuje ovocinárstvu, záhradkárstvu a rekreačnej turistike.

 

 

 

RNDr. Jozef Voskár

titulárny kanonik, duchovný správca Gréckokatolíckej charity v Prešove, notár cirkevného súdu, v minulosti odborný pracovník Štátnej ochrany prírody, špecialista na ochranu fauny