Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Týždeň ochrany stvorenstva (2020)

Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska vyzýva k podpore  Týždňa ochrany stvorenstva pri príležitosti 5. výročia encykliky pápeža Františka Laudato si´.

Päť rokov od vydania encykliky pápeža Františka Laudato si´, zameranej na starostlivosť o stvorenstvo, o náš spoločný domov, sa v rámci katolíckych spoločenstiev po celom svete uskutoční v termíne 16. – 24. mája 2020 tematický týždeň venovaný úcte k Bohu – Stvoriteľovi a starostlivosti o jeho dar stvorenstva.

Encykliku „o starostlivosti o náš spoločný domov“ s výzvou k „integrálnej ekológii“, zahŕňajúcej človeka spolu s jeho životným prostredím, podpísal pápež František na slávnosť Turíc dňa 24. mája 2015.

Svätý otec František opätovne obnovuje naliehavú výzvu odpovedať na dnešnú ekologickú krízu: „Volanie zeme a volanie chudobných“ už viac nepočká. Chráňme tvorstvo, dar nášho dobrého Boha Stvoriteľa. Slávme spoločne Týždeň Laudato si´.“

V tomto čase celosvetovej pandémie, keď sa veriaci môžu stretávať iba s veľkým obmedzením pri spoločných modlitbách v kostoloch, Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS) pozýva obyvateľov Slovenska k podpore týždňa Laudato si´ modlitbami a skutkami v súkromí, v rodinách, i v prírode.

ES KBS zároveň odporúča konať aj v praxi. Ako jednotlivci i členovia spoločenstiev, komunít, občania obcí, miest, ako obyvatelia Slovenska môžeme pre stvorenstvo, pre ochranu životného prostredia, prírody a krajiny vykonať nie len počas tohto oslavného týždeňa mnoho dobrých skutkov a byť príkladom pre ostatných, pre deti a mládež.

 

Čo môžeme spraviť pre stvorenstvo ako jednotlivci?

Napríklad:

 • predchádzať vzniku odpadov, dôkladne ich triediť a bioodpad kompostovať;
 • využívať pešiu chôdzu, cyklodopravu, ako aj nízko emisnú verejnú dopravu;
 • kupovať iba veci skutočne potrebné, nepodliehať móde a zakázať vhadzovanie reklamných materiálov do poštovej schránky;
 • vyhľadávať a konzumovať lokálne a sezónne potraviny;
 • oddychovať a relaxovať ideálne v prírode, vo svojom regióne;
 • vytvárať priestory pre rozvoj prirodzenej biodiverzity pri záhradách, chalupách, rodinných domoch a pod.;
 • vytvárať vodozádržné opatrenia pre dažďovú vodu zo striech a spevnených povrchov kdekoľvek je to možné;
 • šetriť tepelnú i elektrickú energiu, nespaľovať uhlie, vlhké drevo a odpady;
 • zapájať sa do aktivít chrániacich stvorenstvo podľa svojich možností.

 

Čo môžeme vykonať pre Stvorenstvo spolu v spoločenstvách, na farách, obciach, mestách?

Napríklad:

 • zaviesť, rozširovať a vzorne dodržiavať triedený zber odpadov;
 • vytvárať centrá opätovného použitia vecí, podporovať komunitné burzy a miestne bazáre;
 • organizovať akcie a aktivity na ochranu prírody a životného prostredia;
 • minimalizovať využívanie osobných automobilov, zdieľať kapacity vozidiel, podporovať elektromobilitu;
 • zaviesť energeticky úsporné opatrenia (zateplenie budov, úsporné sklá, riadená ventilácia) a využívať obnoviteľné zdroje energie ako solárne panely, fotovoltaické články, tepelné čerpadlá a pod.;
 • vytvárať priestory pre rozvoj biodiverzity a záchyt dažďových vôd, tzv. zelenú a modrú infraštruktúru;
 • starať sa o pôdu podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva – bez chemických pesticídov či hnojív a o lesy prostredníctvom prírode blízkeho obhospodarovania;
 • elektronizovať služby a stretnutia a pod. (bez papierovania a potreby štartovať auto).

 

Čo môžeme robiť v prospech stvorenstvana úrovni regiónu, štátu, krajiny ?

Napríklad:

 • zaviesť zelené verejné obstarávanie pre všetky verejné financie;
 • rozvíjať včasnú, komfortnú, dostupnú, ekologickú a integrovanú verejnú dopravu;
 • rozširovať a zlepšovať cykloinfraštruktúru;
 • podporovať regionálne, komunitou podporované AGRO-systémy – „z farmy na stôl“;
 • rozvíjať potravinovú a energetickú sebestačnosť;
 • pôdohospodárstvo bude popri produkcii chrániť pôdu, vodu a agro/lesné ekosystémy;
 • chrániť biodiverzitu, posilňovať a rozširovať biotopy na všetkých úrovniach – lokálnych, samosprávnych, regionálnych i národných;
 • podporovať ekodizajn, vratné obaly, zálohovanie, obehové hospodárstvo a recykláciu;
 • ekonomicky motivovať – čo je ekologické je aj ekonomické; neekologické veci sa ani finančne nevyplatia, zaviesť uhlíkovú daň;
 • programovať a využívať verejné financie aj fondy EÚ v záujme ochrany stvorenstva;
 • rozširovať environmentálne vzdelanie na základných a stredných školách;
 • pravidelne informovať o životnom prostredí a ekológii cez všetky médiá;
 • podporovať akcie a aktivity zamerané na ochranu prírody, životného prostredia, stvorenstva.

Na záver si položme otázku:

„Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ (Laudato si´, 160).

Celosvetová pandemická koronakríza nám dáva jedinečnú možnosť zastaviť sa, pozrieť sa späť, prehodnotiť doterajší spôsob života, poučiť sa z vlastných chýb a vydať sa lepšou cestou, udržateľnou pre tento svet, pre stvorenstvo, pre ľudí.

 

S úctou k Bohu, k stvorenstvu, k ľudstvu i sami k sebe.

 

Banská Bystrica, dňa 15. mája 2020

Comments are closed.