Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Konferencia Ochrana stvorenstva v živote kresťana

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS) organizovala v Ľutine 25. – 26. mája 2018, pod záštitou Prešovskej arcidiecézy gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a predsedu ES KBS, prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, medzinárodnú odbornú konferenciu a rodinnú, ekovýchovnú sobotu zameranú na ochranu stvorenstva – prírody a životného prostredia v živote bežného kresťana.
Odborníci zo Slovenska, Čiech i Poľska diskutovali o jednotlivých zložkách životného prostredia, tiež o dokonalosti a zároveň o citlivosti vybraných druhov rastlín a živočíchov, napr. plesnivec alpínsky, murárik červenokrídly, včela domová, či netopiere. Príspevky a predovšetkým diskusie k príspevkom sa zamerali na otázky praktického napĺňania úlohy človeka v starostlivosti a súžití so stvorenstvom. Človek, ak chce prežiť a byť zdravý, musí pochopiť a v praktickom živote napĺňať citlivý vzťah voči živej prírode, ako aj jednotlivým zložkám životného prostredia – k vode, ovzdušiu, klíme, prírodným zdrojom, energiám a pod.
Kresťania by mali byť v tomto zodpovednom prístupe k stvorenstvu príkladom. Hovorí o tom Sväté písmo, mnohí svätí z minulosti, duchovní otcovia, odborníci, ale napríklad aj súčasný pápež František vo svojej encyklike Laudato si´ – o starostlivosti o náš spoločný domov, v ktorej okrem iného, uvádza: „Postoje, ktoré prekážajú na ceste hľadania riešení krízy životného prostredia aj medzi veriacimi, siahajú od odmietnutia problému až k nezáujmu, k pohodlnej rezignácii alebo k slepej dôvere v technické riešenia. Potrebujeme novú univerzálnu solidaritu…“
V záveroch z konferencie sa prítomní odborníci zhodli, že každý z nás a obzvlášť kresťanské cirkvi majú možnosti a zároveň dôležitú úlohu, či priamo až povinnosť v ochrane stvorenstva pozitívne vplývať na súčasnú spoločnosť. Misia kresťanstva v ochrane prírody a životného prostredia má byť napĺňaná tak cez duchovnú oblasť, prácu s veriacimi, tábory, kázne, príspevky v časopisoch a iných médiách, spovede z environmentálnych hriechov a pod., ako aj napríklad cez udržateľnú starostlivosť o pôdu, lesy, pozemky a budovy, ktoré sú vo vlastníctve a správe cirkevného spoločenstva. Potrebujeme zodpovednú solidaritu.

Kontakt: Daniel Lešinský – člen Environmentálnej subkomisie KBS: lesinsky@changenet.sk; mob.: 0905 581 076;
Poznámka: Zborník z konferencie „Ochrana stvorenstva v živote kresťana“ je možné objednať (po 3€/kus) na adrese: mons.babjak@greckokat.sk

Obsah zborníka z konferencie:

Ochrana stvorenstva v živote kresťana
Ľutina, 25. – 26. máj 2018
Zborník z konferencie

Babjak Ján: Úvod

I. časť

Príspevky z konferencie

1. Brázda Cyril Jaroslav: Sv. František a evanjeliová chudoba v kresťanskom životnom štýle.
2. Burkovský Július: Prístup kresťana k ochrane prírody.
3. Ceľuch Martin: Praktická podpora biodiverzity vo svojom okolí.
4. Kaniansky Jozef: Návrat prírody do obcí a miest Slovenska.
5. Lešinský Daniel: Ochrana životného prostredia v každodennom živote.
6. Novomeská Andrea: Kresťan a spiritualita stvorenstva – podnety z tradície východných Otcov.
7. Ostrowski Maciej: Ochrona człowieka – korony stworzeń. Refleksja nad wybranymi wątkami encykliki Papieża Franciszka Laudato si’.
8. Saniga Miroslav: Zrkadlenie Stvoriteľa v prírode.
9. Sládek Karel: Včelaření a duchovní život.
10. Terek Jozef: Teilhard de Chardin náboženský mysliteľ a všestranný vedec.
11. Tutka Jozef: Kresťanstvo versus lesy a lesníctvo.

II. časť

Vyhlásenia Environmentálnej subkomisie KBS

1) K zodpovednému nakladaniu s odpadmi: Dosť bolo kultúry vyhadzovania!
2) O zodpovednom vzťahu k pôde: Chráňme a opatrujme si pôdu!
3) O zodpovednom vzťahu k prírode a krajine: Starajme sa o prírodu a krajinu – o náš spoločný domov!
4) O vode: Voda je Božie pohladenie – chráňme vodu pre všetkých!
5) Povzbudenie ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu!

Lešinský Daniel: Doslov

 

Comments are closed.