Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Povzbudzujeme kresťanov ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2017)

Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko

Povzbudenie ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu

Definitívny cieľ života človeka na zemi je nebo – večný život v Nebeskom kráľovstve, predsa veľkú časť života prežíva na zemi a nemôže byť ľahostajný jeho vzťah k okolitému svetu. Zvlášť to platí o kresťanoch, ktorí poučení Ježišom Kristom (Božím zjavením) vedia, že tu na zemi majú dočasné bývanie a definitívna vlasť je v nebi. V priebehu vekov vytvorilo sa aj u kresťanov nesprávne presvedčenie, že postoj človeka k stvorenstvu môže byť ľubovoľný zvlášť voči mimoľudským formám života, a nie je v tom nijaký morálny problém. Ekologická kríza niekoľkých posledných desaťročí, ktorá sa prejavuje strácaním sa druhov rastlín a živočíchov, zburcovala svedomie mnohých. Svätý Otec František v encyklike „Laudato si´“ uvádza: „Každý rok miznú tisíce rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré už nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činnosťou. (Laudato si´, 33). Sv. Ján Pavol II. v svojom Posolstve na Svetový deň pokoja v roku 1990 napísal: „…kresťania si obzvlášť uvedomujú, že ich úlohy v rámci celého stvorenia, ich povinnosti vzhľadom na prírodu a Stvoriteľa sú súčasťou ich viery.“ Pápež František pripomína: „Biblické zákonodárstvo predkladá človeku rozličné normy nielen vo vzťahu k iným ľuďom, ale aj vo vzťahu k iným žijúcim bytostiam: „Ak uvidíš, že osol alebo býk tvojho brata spadol na ceste, neobracaj oči inde… Ak idúcky nájdeš na strome alebo na zemi vtáčie hniezdo s mláďatami alebo vajcami, keď na mladých sedí matka, nesmieš vybrať matku spolu s mláďatami (Dt 22, 4-6). V tomto zmysle sa odpočinok siedmeho dňa netýka iba človeka, ale tiež „aby si odpočinul tvoj býk a osol“. (Ex 23, 12). Tak si uvedomujeme, že Biblia nedáva podnet na despotický antropocentrizmus, ktorý sa o iné stvorenia nestará.“ (Laudato si´, bod 68). Ako kresťania máme mať v úcte prírodu, rastliny a živočíchy žijúce v nej, ako aj kultúrne pestované rastliny a zdomácnené zvieratá. Máme rešpektovať ich ekologické potreby a u zvierat aj ich potreby správania. Človek oddávna zvlášť zvieratá zotročuje, namiesto rešpektovania ich potrieb a harmonického vzťahu s nimi. A Svätý Otec ďalej píše: „Dnes cirkev nehovorí zjednodušujúco o úplnej podriadenosti ostatných stvorení človeku, akoby nemali hodnotu samy o sebe a my sme nimi mohli disponovať podľa ľubovôle!“ „Každé stvorenie má svoju vlastnú dobrotu a dokonalosť… Rozličné stvorenia, ktoré Boh chcel v ich vlastnom bytí, odzrkadľujú – každé svojim spôsobom – lúč nekonečnej Božej múdrosti a dobroty. Preto človek, aby sa vyhol nezriadenému používaniu vecí, má rešpektovať dobrotu, ktorá je vlastná každému stvoreniu.“ (Laudato si´, 69). Živé bytosti, ktoré nás obklopujú, nie sú len chvíľkovým zábleskom života, ktorý po čase definitívne zanikne, ale naopak budú mať naveky miesto v novom nebi a v novej zemi, keď Ježiš, náš Spasiteľ, zavŕši svoje kráľovstvo. Svätý Otec František o tom hovorí: „Takto pridávame ďalší argument na odmietnutie akejkoľvek despotickej a nezodpovednej nadvlády človeka nad ostatným stvorením. Konečným cieľom stvorenia nie sme my. Naopak, všetky napredujú spolu s nami a prostredníctvom nás k spoločnému cieľu, ktorým je Boh, v transcendentnej plnosti, kde vzkriesený Kristus objíma a osvecuje všetko.“ (Laudato si´, 83). Je to ozvena slov sv. Pavla apoštola z Listu Rimanom: „…stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.“ (Rim 8, 20-21). Oslávenie stvorenstva zmŕtvychvstalým Kristom je pre kresťana najväčším dôvod k úcte a rešpektovaniu stvorenstva, ku humánnemu postoju k všetkým živým bytostiam. Povzbudzujeme kresťanov v tom, aby úctu a rešpekt k stvorenstvu prejavili kladným, zodpovedným prístupom, úprimnými modlitbami a dobrými skutkami.

Laudato si´

V Banskej Bystrici, jún 2017

Comments are closed.