Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Environmentálna subkomisia KBS zasadala v Banskej Bystrici

V pondelok 12. júna 2017 sa v Banskej Bystrici konalo pracovné zasadnutie Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS), pod vedením svojho predsedu prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa, metropolitu Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ.

Subkomisia v roku 2016 v rámci iniciatívy „Laudato si´ pre Slovensko“, vychádzajúcej z encykliky pápeža Františka, vydala štyri vyhlásenia, ktoré nabádajú k zodpovednému nakladaniu s odpadmi, k zodpovednému vzťahu k pôde, k prírode, k vode. Členovia subkomisie napísali dvadsať úvodníkov do časopisu gréckokatolíckej cirkvi Slovo, publikovali ďalšie texty, zúčastnili sa konferencií, seminárov a podujatí na Slovensku i v zahraničí.

ES KBS sa zaoberala obsahom ďalších vyhlásení k témam životného prostredia, ktoré chce vydať v roku 2017, o environmentálnej výchove, o znečisťovaní ovzdušia, ale najmä prípravou vyhlásenia o lesoch, ako výzvy na „zmierenie“ v prospech udržateľného obhospodarovania slovenských lesov.

Členovia ES KBS tiež diskutovali o možnostiach podpory ekologického pestovateľstva, chovateľstva a produkcie zdravých potravín na Slovensku, o zodpovednom prístupe k poľnohospodárskej krajine, o udržaní ľudí na vidieku, o dovoze potravín a sebestačnosti, o pôde ktorá by stačila uživiť všetkých, o obchodných reťazcoch a princípoch trhu, o otázke „automobilizmus alebo orná pôda?“.

Ďalším bodom rokovania bolo vydanie textu ES KBS s názvom „Povzbudenie ku kladnému a zodpovednému vzťahu k stvorenstvu. Pápež František v encyklike Laudato si´ uvádza: „Každý rok miznú tisíce rastlinných a živočíšnych druhov , ktoré už nebudeme môcť nikdy poznať a ktoré naše deti už neuvidia, pretože sa navždy stratili. Veľká väčšina vyhynie pre príčiny, ktoré sú spojené s nejakou ľudskou činnosťou.“ (Laudato si´, 69). ES KBS pripomína, že ako kresťania máme mať v úcte prírodu, rastliny a živočíchy žijúce v nej, ako aj kultúrne pestované rastliny a zdomácnené zvieratá a rešpektovať ich ekologické potreby a u zvierat aj ich potreby správania. „Dnes cirkev nehovorí zjednodušujúco o úplnej podriadenosti ostatných stvorení človeku, akoby nemali hodnotu samy o sebe a my sme nimi mohli disponovať podľa ľubovôle!“…Rozličné stvorenia, ktoré Boh chcel v ich vlastnom bytí, odzrkadľujú – každé svojim spôsobom – lúč nekonečnej Božej múdrosti a dobroty. Preto človek, aby sa vyhol nezriadenému používaniu vecí, má rešpektovať dobrotu, ktorá je vlastná každému stvoreniu,“ píše pápež František (Laudato si´, 69). ES KBS chce povzbudiť kresťanov v tom, aby úctu a rešpekt k stvorenstvu prejavili kladným, zodpovedným prístupom, úprimnými modlitbami a dobrými skutkami.

Na záver zasadnutia predseda ES KBS arcibiskup, metropolita Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, pozval všetkých na slávnosti do Litmanovej a Ľutiny, na ktorých chce tiež povzbudiť k zodpovednému vzťahu k prostrediu, prírode, stvorenstvu z pohľadu viery.

ES KBS sa najbližšie stretne v októbri a bude sa zaoberať tiež prípravou konferencie o udržateľnom rozvoji Slovenska, ktorá by sa mala uskutočniť v priebehu roka 2018.

Comments are closed.