Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie KBS o vode (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2017)

Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko

Voda je Božie pohladenie – chráňme vodu pre všetkých!

Voda – podivuhodná až zázračná tekutina. Chemicky veľmi jednoduchá zlúčenina, skladajúca sa z vodíka a kyslíka, napriek tomu stále prekvapuje svojimi vlastnosťami vedcov i laikov. Niektoré z týchto vlastností nie sú doteraz dostatočne známe a sú pre ľudí priam zázračné. Voda od nepamäti ľudstvo fascinovala. A niet sa čomu čudovať, pokrýva 71 % zemegule a tvorí obsah 65 % ľudského tela. Je nevyhnutná pre život, zohráva úlohu v každom procese, ktorý prebieha v rastlinách, živočíchoch a tiež v neživej prírode. Osviežuje nás a pomáha nám, aby naše telo správne fungovalo. Z týchto a ďalších dôvodov zohráva táto jednoduchá substancia životne dôležitú úlohu v každej spoločnosti. Svojimi troma skupenstvami vytvára rovnováhu pre celú našu planétu. Ľudia si ju vždy vážili a nesmierne cenili.

Zásoby vody na Zemi sa dopĺňajú a to vďaka efektívnemu recyklačnému systému, ktorý tu funguje. Takmer každá kvapka vody, ktorú použijeme, si nájde svoju cestu do oceánov. Odtiaľ sa pôsobením slnka vyparí a potom sa vracia na zem v podobe dažďa. Tá istá voda sa používa znova a znova. Tento pozoruhodný proces je opísaný v Biblii: “Všetky rieky tečú do mora, a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ znova vydali na cestu.“ (Kaz 1, 7) Kolobeh vody je naozaj zázrak stvorenia!

Vzhľadom na to, aká dôležitá je voda pre život a akým úžasným spôsobom je zabezpečovaná, by nás nemalo prekvapovať, že v Biblii sa spomína vyše 700-krát. V Biblii sú jedinečné vlastnosti vody – zvlášť jej schopnosť udržiavať život a očisťovať – často použité na opis duchovných hodnôt (Porov. Iz 58, 11; Jn 4, 14). Skôr ako kňaz alebo diakon pokrstí dieťa, vysloví modlitbu nad vodou v krstiteľnici. Prosí v nej Ducha Svätého, aby jeho sila zostúpila do vody a na dieťa, ktoré bude pokrstené. Táto nádherná modlitba hovorí o spôsoboch, ako Boh používal vodu v dejinách spásy. Na záver sa hovorí o tom, že voda pri krste zmyje hriechy a prinesie nový život. Takmer na začiatku modlitby je táto veta: „Tvoj Duch sa už na počiatku stvorenia vznášal nad vodami, a tak voda už vtedy dostala schopnosť posväcovať.“

Zásoby vody na Slovensku sú zatiaľ v dostatočnom množstve. Vďaka stále pomerne vyváženému zastúpeniu krajinných prvkov, najmä lesov, máme dostatok vody, ktorá má dobrú chuť, ale aj samočistiacu schopnosť. Vďaka geomorfologickým vlastnostiam našej krajiny máme dobre zastúpenú rôznorodosť ekosystémov s relatívne vysokým podielom lesov (až 42 %), ako aj ďalších stabilizačných krajinných prvkov akými sú pasienky, lúky. Množstvo kvalitnej podzemnej vody však klesá aj u nás. Slovenské územie je pospájané tokmi, ktoré pripomínajú cievy i vlásočnice ľudského tela udržiavajúce intenzívny život. Ich celková dĺžka presahuje 44 000 kilometrov. Tieto vlásočnice  prechádzajú cez priemyselnú, poľnohospodársku a obývanú krajinu, ktorá ich znehodnocuje. Dôležitou stránkou je racionálne využívanie vody a tu je obrovská rezerva.

Stav vody v niektorých častiach sveta je alarmujúci a to nielen z hľadiska kvality, ale aj množstva vody. Súvisí to tiež so zvyšujúcim sa počtom obyvateľstva a neúmernou spotrebou, ktorá v niektorých bohatých oblastiach presahuje 1 000 litrov denne. Prírodné procesy, ktoré zabezpečovali kolobeh vody nemôžu poskytnúť dostatok vody pre všetkých obyvateľov Zeme a budú limitovať prežitie obyvateľstva. So zmeneným zastúpením krajinných prvkov sa kumulačná schopnosť krajiny bude zmenšovať. Dnešné ukazovatele poukazujú na tendenciu vyčerpávania prírodných zdrojov, najmä podzemných vôd. V niektorých častiach Slovenska, najmä Východoslovenskej nížiny, poklesla za posledných 30 rokov takmer o 5 metrov.

V encyklike Laudato si´ pápež František pripomína: „Zabúdame, že aj my sami sme Zemou (porov. Gn 2, 7). Naše telo je zložené z prvkov planéty; jej vzduch dýchame a jej voda nás oživuje a občerstvuje. Nič z tohto sveta nám nie je ľahostajné.“ (Laudato si´, 2/5)

Čo môžeme pre ochranu vody urobiť my v našom každodennom živote? Správať sa rozvážne, starostlivo, zodpovedne k vodným zdrojom, neznečisťovať odpadom prírodu,  okolie vodných tokov, prameňov, vodojemov, šetriť pitnú vodu, zachytávať dažďovú vodu na zavlažovanie záhrad, vychovávať deti v úcte k vode ako Božiemu daru.

Podľa pápeža Františka voda je otázkou prvoradej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ľudský život a udržanie suchozemských a vodných ekosystémov. Dostupnosť vody bola relatívne dlhší čas konštantná, ale dnes na mnohých miestach dopyt prevyšuje udržateľnú ponuku, čo má z krátkodobého i dlhodobého hľadiska vážne dôsledky. Vo viacerých oblastiach Zeme je tendencia privatizovať vodné zdroje a premeniť na tovar, ktorý podlieha zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv.

Vyjadrenia pápeža Františka sú pre Slovensko veľmi aktuálne. Vyzývame štátne a samosprávne subjekty, aby vo svojich rozhodnutiach a konaniach chránili vodné zdroje, prijali a realizovali opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a udržali dostupnosť pitnej vody pre obyvateľov ako základné ľudské právo.

„Pri zdôrazňovaní toho, že človek je obrazom Boha, by sme nemali zabúdať, že každé stvorenie má funkciu a  žiadne nie je nadbytočné. Celý materiálny vesmír je rečou Božej lásky, nesmiernej Božej náklonnosti voči nám. Pôda, voda, hory – to všetko je Božím pohladením,“ uvádza pápež František v encyklike. (Laudato si´, 84/53)

Nezabúdajme na to, že voda je Božím pohladením a chráňme ju pre všetkých!

 

Banská Bystrica, február 2017

Comments are closed.