Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

O zodpovednom vzťahu k pôde (Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko, 2016)

                                                                                    Iniciatíva Laudato si´ pre Slovensko

                                             Chráňme a opatrujme si pôdu!

Vychádzajúc z myšlienok pápeža Františka vydávame nasledujúce vyhlásenie o vzťahu k pôde.

Pápež František vyzval „znovuobjaviť lásku k zemi ako „matke“, chrániť  a opatrovať; uzatvárajúc s ňou zmluvu, aby mohla pokračovať byť, ako to chce Boh, zdrojom života pre celú ľudskú rodinu. Toto ide proti tendencii vykorisťovať zem ako keby bola vecou bez vzťahu s nami, ako keby viac nebola matkou, a potom ju nechať zoslabnúť a opustiť ju, lebo už na nič neslúži.“ (Stretnutie s poľnohospodármi, dňa 31.1.2015.)

V praxi to znamená v súvislosti s využívaním pôdy uprednostňovať agrotechniku, nielen minimalizujúcu negatívny vplyv na organizmy žijúce v pôde, ako aj iné zložky životného prostredia, ale predovšetkým zlepšujúcu jej úrodnosť. Dôležitým krokom je podpora aplikácie zeleného hnojenia a používania organických hnojív; výroby a distribúcie kompostovaného organického odpadu. Žiada sa tiež uprednostniť používanie agrochemikálií v ochrane rastlín s vylúčením negatívnych vplyvov. To všetko je možné dosiahnuť aj primeranými finančnými dotáciami, prípadne inými ekonomickými regulačnými nástrojmi. Je to výzva, ktorú predkladáme pre zákonodarné a rozhodovacie orgány, majúce priamy praktický vplyv v poľnohospodárskej činnosti.

Problémom je tiež ohrozenie poľnohospodárskej pôdy eróziou (najmä vodnou), ktorá na území Slovenska dosahuje potenciálne výmeru takmer 40%. Je preto naliehavé dôslednejšie dbať na ochranné protierózne opatrenia, v čom vidíme rezervy.

Pápež František upozornil aj na jestvujúci a rozšírený negatívny jav, dotýkajúci sa celej planéty Zeme, totiž ukrajovanie z poľnohospodárskej pôdy jej využívaním na iné, rentabilnejšie účely. Je neúnosné, aby sa uprednostňovali súkromné alebo rezortné, neraz veľmi individualistické a účelové záujmy. Pri krajinno-ekologickom plánovaní a plánovaní hospodárenia je nevyhnutné zohľadňovať skutočnosť, že poľnohospodárska pôda musí byť v optimálnej ekologickej rovnováhe s ostatnými krajinnými prvkami ako sú lesy, rozptýlená krajinná zeleň, vodné plochy; tiež aj s dopravnými komunikáciami a urbanizovaným územím. Žiadame preto, aby kompetentné orgány uplatňovali účinné právne a ekonomické nástroje, ktoré by zabezpečili ekologicky optimálnu tvorbu krajiny, ktorá patrí všetkým, vrátane nasledujúcich generácií. Je to výzva, ktorú predkladáme pre zákonodarné a rozhodovacie orgány, majúce priamy praktický vplyv v poľnohospodárskej činnosti.

Pápež František zdôrazňuje, že „dielo tých, čo obrábajú zem venujúc štedro svoj čas a energiu, si zasluhuje byť uznané a adekvátne ohodnotené, aj prostredníctvom konkrétnych ekonomických a politických rozhodnutí.“ (Stretnutie s poľnohospodármi, dňa 31.1.2015.) V encyklike Laudato si´ (str.79/129) uvádza, že „je nevyhnutné podporovať ekonomiku, ktorá bude presadzovať diverzifikáciu výroby a podnikateľskú kreativitu. Existuje napríklad veľká škála poľnohospodárskych potravinárskych systémov a  malovýroby, ktoré stále živia väčšinu svetovej populácie, používajú pôdu a  vodu v  obmedzenom rozsahu a  produkujú menej odpadkov, ako v  malých poľnohospodárskych či záhradných parcelách, tak pri love, zbere lesných plodov a ručnom rybolove. Ekonomika úspor z výroby najmä v poľnohospodárskom sektore núti drobných roľníkov predávať svoju pôdu alebo opúšťať tradičné spôsoby pestovania. Pokusy niektorých z nich o rozvoj iných foriem výroby, viac diverzifikovaných, končia neúspešne v dôsledku ťažkého prístupu na regionálne a globálne trhy alebo preto, že infraštruktúra predaja a dopravy slúži veľkým podnikom. Úrady majú právo a zodpovednosť prijať jasné a rozhodné opatrenia na podporu drobných roľníkov a na diverzifikáciu výroby. Podnikateľská činnosť, môže byť veľmi plodným spôsobom podpory regiónu, ak chápe, že vytváranie pracovných miest je súčasťou jej neoddeliteľnej služby pre spoločné dobro.“

Postrehy pápeža Františka vnímame ako vysoko aktuálne a naliehavé aj na Slovensku. Apelujeme na zákonodarné a hospodáriace subjekty, na všetkých spoločenských úrovniach, právnické i fyzické osoby, aby vo svojich rozhodnutiach a konaní postupovali v súlade s nimi. V politickej rovine to znamená výraznejšiu podporu politiky rozvoja vidieka a spolupráce s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka, ako aj zefektívnenie využívania rezerv, ktoré poskytuje. Záverom sa žiada pripomenúť, že problematika vzťahu k zemi, sa vo veľkej miere dotýka aj pedagogicko-výchovných subjektov. Výchova k úcte k životnému prostrediu sa totiž prejaví v nasledujúcich generáciách, ktoré prevezmú k tomu adekvátnu zodpovednosť. V prostredí veriacich je potrebné podporovať, rozvíjať a zdokonaľovať pastoračno-katechetické programy a liturgické slávenia ako napríklad Deň Zeme, požehnania polí, prosebné a ďakovné dni a podobne. Tu vnímame veľké rezervy a možnosti aj pre ekumenickú spoluprácu.

Naše vyhlásenie odporúčame k premysleniu všetkým zainteresovaným v predmetnej problematike a  nabádame k odvahe k rozhodnutiam smerujúcim k udržateľnosti v našej krajine.

Laudato si´

V Banskej Bystrici, 14.novembra 2016                 Environmentálna subkomisia KBS

Comments are closed.