Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

V Banskej Bystrici sa stretli členovia Environmentálnej subkomisie

Členovia Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS) sa stretli v piatok 9. septembra 2016 v Banskej Bystrici. Zasadnutie viedol jej predseda, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Na úvod nová členka Andrea Novomeská prijala z rúk predsedu menovací dekrét.

Subkomisia sa zaoberala obsahom a harmonogramom vydania vyhlásení subkomisie k vážnym témam životného prostredia pomenovaným pápežom Františkom v 1. kapitole Encykliky Laudato si´ („Buď pochválený“) a tiež dokončením textov úvodníkov do dvojtýždenníka Slovo v roku 2017. Druhým bodom rokovania bola príprava vyhlásenia k 2. kapitole Encykliky Laudato si´.

Členovia subkomisie vyjadrili záujem o priestor v cirkevných médiách pre témy ochrany životného prostredia a na možnosť priblíženia obsahu Encykliky Laudato si´ verejnosti. Na svojej webstránke subkomisia zverejní preklad dokumentu Rady biskupských konferencií európskeho spoločenstva (COMECE) Teraz je čas na obrátenie o ochrane klímy.

Predseda subkomisie informoval o programe medzinárodnej konferencie Sacrum a príroda, ktorú pripravila Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity a Gréckokatolícke arcibiskupstvo v dňoch 7. – 8. októbra 2016 v Juskovej Voli. Ďalej odznela tiež informácia o pozvaní na medzinárodnú konferenciu Spolupráca medzi občianskou spoločnosťou a cirkvou pri ochrane prírody vo Východnej Európe – spoločná ochrana stvorenstva, ktorú v spolupráci s nemeckou Úniou pre zachovanie prírody a biodiverzity (NABU) pripravujú v dňoch 7.-9. októbra v Užhorode na Ukrajine. ES KBS má záujem o vyslanie svojich zástupcov na túto konferenciu.

Subkomisia sa na záver zaoberala prípadom zmrzačenia dvestoročného duba letného, dominanty cintorína v Ivančinej, okrúžkovaním kmeňa neznámym páchateľom. Členovia subkomisie vyjadrili znepokojenie nad týmto činom a požiadajú o priestor v cirkevných médiách na vysvetlenie škodlivosti takéhoto konania a o význame stromov na cintorínoch, v okolí kostolov, budov farností, na verejných priestranstvách i záhradách, o ich ochrane a spôsobe zaobchádzania s nimi. Ďalšie stretnutie ES KBS sa uskutoční na začiatku roka 2017.

Comments are closed.