Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Posolstvo patriarchu Bartolomeja ku Dňu modlitieb za stvorenstvo 2015

Vatikán/Konštantínopol 31. augusta 2015 – Deň modlitieb za stvorenstvo bude zajtra podľa rozhodnutia pápeža Františka zo 6. augusta po prvýkrát sláviť Katolícka cirkev spoločne s Pravoslávnou cirkvou i ďalšími kresťanskými cirkvami. V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne sa pri tejto príležitosti o 17. hodine uskutoční bohoslužba slova, vedená Svätým Otcom. Homíliu prednesie pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFMCap.

Ekumenický patriarchát v Konštantínopole už viac rokov slávi tento deň 1. septembra. Moskovský patriarchát si ho pripomenie 6. septembra, v prvú septembrovú nedeľu.

Ekumenický patriarcha Bartolomej I. vo svojom posolstve vydanom pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenie hneď v úvode pripomína, že ide o spoločné slávenie s Rímskou katolíckou cirkvou. Zdôrazňuje, že „človek ako spolu-tvorca a ako ten, ktorý je obdarený slobodnou vôľou, má veľkú zodpovednosť za súčasnú ekologickú krízu.“ Jeho posolstvo odkazuje na niektoré myšlienky z encykliky pápeža Františka Laudato si‘ o starostlivosti o spoločný dom, od potreby reagovať na klimatické zmeny, ktoré dnes ohrozujú prežitie planéty až po odsúdenie  ľudsky zavineného ničenia stvorenstva. Ide najmä o „chamtivosť ľudí“, ktorú pripomína chamtivosť hlúpeho boháča z evanjelia, a potom „konzumizmus“, kultúru odpadu, bezohľadné využívanie prírodných zdrojov, až po premenu krajiny na „ohromnú skládku odpadu“ – píše patriarcha citujúc slová encykliky.

Avšak nejde len o „nečistotu materiálnu“, ale predovšetkým „o nečistotu duchovnú“. V súlade s pápežom Františkom patriarcha Bartolomej upozorňuje na úzku súvislosť medzi krízou vzťahu človeka s prírodou a jeho vzťahu s Bohom. V tomto zmysle „pravoslávni kresťania, pevní vo svojej viere v Stvoriteľa“, sú pozývaní „napĺňať tiež vzhľadom na ochranu stvorenia dielo evanjelizácie: obnovovať, teda ohlasovať evanjelium v dnešnom svete.“ Ekumenický patriarcha Konštantínopolu všetkých pozýva k prebudeniu mysle a vymaneniu sa z vášní a osobných záujmov, aby žili v súlade s blížnym a so stvorenstvom, ktoré Boh stvoril tak dobre.

Pred záverom patriarcha cituje modlitbu chvály sv. Bazila Veľkého, ktorý sa v nej obracia k „Bohu, ktorý každý deň obnovuje svoje diela“. Napokon list uzatvára slovami: „To je naše posolstvo, toto je naše presvedčenie, toto je náš apel na všetkých: Zaujmime správny postoj, stojme v bázni pred Božím stvorením. Milosť nášho Pána, Stvoriteľa všetkého stvorenia, viditeľného i neviditeľného, a jeho nekonečné milosrdenstvo nech je s celým svetom, teraz i naveky, bez hraníc. Amen.“

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Comments are closed.