Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Pápež František vyhlásil 1. september za deň modlitby za ochranu stvorenstva

Vatikán 10. augusta. Aj Katolícka cirkev bude od 1. septembra tohto roku sláviť tento deň ako Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva. Rozhodol o tom pápež František. Uvádza to v dnes zverejnenom liste adresovanom kardinálom Petrovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, a Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Katolícka cirkev sa tak už tohto roku, teda o tri týždne, pripojí ku Pravoslávnej cirkvi, ktorá už istý čas slávi tento deň s týmto zameraním. Ako píše Svätý Otec hneď v prvých radkoch listu, činí tak „zdieľajúc starosť o budúcnosť stvorenstva spolu s milovaným bratom patriarchom Bartolomejom a prijímajúc odporúčanie jeho zástupcu, metropolitu Pergama Ioannisa, ktoré predniesol pri prezentácii encykliky Laudato si’ o starostlivosti o spoločný dom.“

„Ako kresťania chceme ponúknuť náš príspevok k prekonaniu ekologickej krízy, ktorú ľudstvo zažíva. Preto musíme v prvom rade načerpať z nášho bohatého duchovného dedičstva motiváciu, ktorá bude živiť zanietenie za starostlivosť o stvorenie, vždy majúc na pamäti, že pre veriacich v Ježiša Krista, Božie Slovo, ktoré sa stalo pre nás človekom, «spiritualita nie je oddelená od ich tela, ani od prírody alebo od skutočností tohto sveta, ale naopak žije s nimi a v nich, v spoločenstve so všetkým, čo ich obklopuje» (Laudato si’, 216). Ekologická kríza nás preto vyzýva k hlbokej duchovnej konverzii: Kresťania sú povolaní k «ekologickej konverzii, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, vyšli najavo všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom» (tamže, 217). Vskutku, «žiť povolanie byť ochrancami Božieho diela je podstatnou súčasťou cnostného života, a nie je to niečím voliteľným, ani žiadnym druhotným aspektom kresťanského života» (tamže).

Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme. Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Žijeme v dobe, v ktorej všetci kresťania čelia rovnakým a dôležitým úlohám, na ktoré musíme dať spoločné odpovede, aby sme boli dôveryhodnejšími a účinnejšími. Z toho vyplýva moje želanie, aby tento deň mohol zahrnúť určitým spôsobom aj iné cirkvi a cirkevné spoločenstvá a mohol byť slávený v súlade s iniciatívami, ktoré v súvislosti s touto témou vyvíja Svetová rada cirkví.“

V liste, datovanom 6. augusta 2015 na Sviatok Premenenia Pána, sa ďalej pápež obracia menovite na kardinála Turksona, aby informoval spoločenské i cirkevné inštitúcie zodpovedné za oblasť ekológie o zriadení Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva, aby bol slávený v súlade s miestnymi požiadavkami a situáciou, za účasti všetkého ľudu, a aby bol momentom modlitby, reflexie a zmeny životného štýlu. Na kardinála Kocha sa pápež František v závere listu obracia so žiadosťou rozvinúť potrebné kontakty s Ekumenickým patriarchátom a ďalšími ekumenickými inštitúciami, pre zabezpečenie toho, aby sa tento Svetový deň mohol stať znamením spoločnej cesty všetkých veriacich v Krista. „Dúfajúc v širšiu spoluprácu pre čo najlepší štart a rozvoj Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva vyprosujem príhovor Najsvätejšej Panny Márie Matky Božej a svätého Františka z Assisi, ktorého Chválospev stvorenia inšpiruje mnohých mužov a ženy dobrej vôle žiť na oslavu Stvoriteľa a v úcte voči stvorenstvu“ – píše Svätý Otec v závere listu, ktorý uzatvára požehnaním.

Zdroj: sk.radiovaticana.va

Comments are closed.