Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Organizačné stretnutie ku konferencii Pôda ako Boží dar

V Diecéznom centre sv. Jána Pavla II. v Banskej Bystrici sa 21. januára 2015 stretli členovia Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska (ES KBS). Zasadali po vedením jej predsedu – prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka. Hlavnou témou rokovania bolo spresnenie programu a organizačné zabezpečenie konferencie Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné využívanie v súčasnom svete, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. a 23. mája 2015 v pastoračnom centre pútnického miesta Gréckokatolíckej cirkvi v Ľutine (okres Sabinov). Účastníkmi konferencie budú okrem známych odborníkov aj správcovia cirkevných pozemkov a ďalší zástupcovia verejnosti. Očakáva sa aj zahraničná účasť zo susedných krajín.
Podľa ES KBS je na Slovensku mnoho zanedbanej poľnohospodárskej pôdy a na druhej strane mnoho nezamestnaných, najmä mladých ľudí, ktorí by mohli podnikať v ekologickom chove poľnohospodárskych zvierat a v pestovaní poľnohospodárskych rastlín. Konferencia o pôde ako Božom dare chce byť k tomu povzbudením. Jednou z hlavných tém má byť zároveň udržateľné, prírode blízke obhospodarovanie lesov. Návody a príklady z praxe majú byť na konferencii uvedené v prednáškach o možnostiach čerpania eurofondov, o tom ako zakladať malofarmy, o skúsenostiach so sebestačnosťou v hospodárení a zabezpečovaní potravín v charitatívnych a sociálnych cirkevných projektoch, o konkrétnych vzoroch prírode blízkeho hospodárenia. Z konferencie sa plánuje vydanie zborníka.

Comments are closed.