Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

V Banskej Bystrici sa opäť stretla Environmentálna subkomisia KBS: „Všetci sme povolaní starať sa o krehkosť ľudí a sveta, v ktorom žijeme.“

5. júna 2014 sa na Svetový deň životného prostredia (World Environment Day) v Banskej Bystrici stretla a pokračovanie svojej činnosti potvrdila Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS), ktorá pozostáva z odborníkov venujúcich sa ochrane prírody a  životného prostredia.
Vedenia ES KBS sa opäť s veľkým záujmom a zanietením ujal prešovský arcibiskup, gréckokatolícky metropolita, vladyka Ján Babjak, SJ, ktorému je táto téma veľmi blízka.
Členovia ES KBS sa zaoberali víziou fungovania subkomisie a prioritami na rok 2014, medzi ktoré patria aj problémy klimatických zmien a extrémov počasia, odpadov, potravinovej sebestačnosti. Vo svojich výstupoch, ktorými chce ES KBS objasniť postoj k danej problematike, sa zameria na rady a praktické odporúčania a zdroje ďalších informácií.
V subkomisii sa otvorili aj konkrétne prípady negatívnych zásahov do životného prostredia, napríklad pri nevhodnom ošetrovaní – „kýpťení“ starých stromov okolo kostolov na Orave. Správcom cirkevného majetku sa bude odporúčať, aby sa obracali na odborníkov a predišli tak poškodzovaniu drevín.
Tematickým bodom rokovania bola príprava Výzvy k úcte k pôde a návratu k hospodáreniu na nej, ako šance pre mladých a nezamestnaných na Slovensku. Výzva bude spracovaná spolu s informáciami a odporúčaniami.
Environmentálna subkomisia sa vyjadrila aj k čoraz častejším extrémnym prejavom počasia (napr. záplavy, suchá…), ktoré sú zapríčinené klimatickými zmenami. Tieto živelné pohromy korenia v neúcte človeka voči stvorenstvu – prírode a životnému prostrediu, v konzumnom spôsobe života, ničení pôdy, lesov, budovaní veľkých spevnených a odvodnených plôch atď. ES KBS chce pripomenúť, že každý z nás môže prispieť k zmierneniu dopadov klimatických zmien, napríklad kupovaním miestnych a sezónnych potravín, pitím pitnej vody z vodovodov, uprednostňovaním verejnej dopravy a cyklodopravy, ekošoférovaním, či šetrením energií v domácnosti a v práci.
ES KBS odporúča: „Nájdite si svojho farmára. Nájdite si svoj prameň vody. Chráňte si pôdu a vodu. Dajte prednosť  skromnejšiemu, nenáročnému životnému štýlu.“
Pápež František nadväzujúc na odkaz sv. Františka z Asissi, pripomína: „Ten, kto stvorenstvo nechráni, hovorí Bohu: Nepáči sa mi tento tvoj dar, mne sa páči niečo iné, ja sa sám sebe páčim. A tak Bohu za veľký dar stvorenstva neďakuje. A v tom je ten hriech.“ (Audiencia, 21.5.2014)
ES KBS bude k zodpovednému a starostlivému prístupu k slabším a k stvorenstvu naďalej nabádať svojou prácou a  informovať verejnosť na internetovej stránke: http://enviro.kbs.sk/
Informovali: Daniel Lešinský a Milan Lichý, členovia ES KBS

Comments are closed.