Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

 

Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, predseda subkomisie

prešovský arcibiskup, metropolita, člen Spoločnosti Ježišovej
veľký kancelár Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity,
člen Vedeckej rady Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc.

docent na Katedre prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, spoluautor Národnej správy o trvalo udržateľnom rozvoji v Slovenskej republike

 

 

 

 

 

Mgr. Cyril Jaroslav Brázda OFM

kňaz Rehole františkánov v Trnave, magister novicov, zoológ

 

 

 

 

 

 

Ing. Július Burkovský

dlhoročný profesionálny i dobrovoľný pracovník ochrany prírody, špecialista na problematiku ochrany prírody na lesnom pôdnom fonde, spoluautor publikácie Národné parky Slovenska, držiteľ viacerých ocenení ( Zaslúžilý pracovník kultúry, Cena ministra životného prostredia a i.)

 

 

 

 

 

Ing. Martin Ceľuch, PhD.

špecialista na výskum a praktickú ochranu netopierov (zatepľovanie budov, úkryty, poradenstvo, odchyty, presťahvanie a pod.), člen Spoločnosti na ochranu netopierov

 

 

 

 

 

 

Mgr. Matúš Dobeš

geograf, učiteľ na Súkromnom gymnáziu v Žiline

 

 

 

 

 

 

RNDr. Michal Džatko, CSc.

pedológ, viedol Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, odborník na otázky ekologizácie využívania zdrojov pôdy a ochrany poľnohospodárskej krajiny

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ľubomír Fabčin

kňaz Banskobystrickej diecézy, správca Slovenskej katolíckej misie v Bruseli

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Kaniansky

tajomník subkomisie, kňaz Banskobystrickej diecézy, výpomocný duchovný vo farnosti Zvolen-Mesto

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Kološtová

pracovníčka Správy Národného parku Nízke Tatry, špecialistka na environmentálnu výchovu

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lichý

pracovník Lesoprojektu Zvolen, dnešné Národné lesnícke centrum, vyhotovovateľ lesných hospodárskych plánov a registrov obnovenej evidencie pozemkov, hlavný kontrolór, audítor pre certifikáciu lesov, v súčasnosti metodik, koordinátor pre metodické riadenie hospodárskej úpravy lesov, pôdohospodársky poradca, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (nezávislý). Venuje sa najmä oblasti ochrany životného prostredia. Píše odborné lesnícke texty i populárne  články o Banskej Bystrici. Člen občianskych združení Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov múzea, Živá planéta, Slovenské ľadové medvede, držiteľ Kňazovického medaily

 

 

Ing. Daniel Lešinský, PhD.

koordinátor projektu Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR, člen občianského združenia CEPA – Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, koordinátor platformy Agro-eko fórum a CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy, člen predstavenstva európskej organizácie Pesticides Action Network zameranej na vylúčenie alebo minimalizáciu negatívnych vplyvov pesticídov

 

 

 

 

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD. OP

kňaz Rehole dominikánov (magister novicov, duchovný farnosti Zvolen-Západ), vedecký pracovník Botanického ústavu SAV v Bratislave, člen Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, špecialista na taxonómiu a chorológiu vyšších rastlín, spoluautor edície Flóra Slovenska

 

 

 

 

Doc. Dr. Ing. Viliam Pichler

dekan Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, docent na Katedre prírodného prostredia LF TU, špecialista na ekológiu lesa, ekoturizmus a vedecký turizmus

 

 

 

 

 

RNDr. Jozef Poór

 

Ing. Ivan Rybár

pracovník Správy Chránenej krajinnej oblasti – biosférickej rezervácie Poľana, odborník na lesné ekosystémy

 

 

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

odborný pracovník pre lesné ekosystémy Správy Národného parku Malá Fatra, v súčasnosti vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene so zameraním na ekológiu a etológiu vtákov, biodiverzitu a ochranu terestrických ekosystémov, vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov, vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami, ekológiu a etológiu tetrova hlucháňa a murárika červenokrídleho; externý prednášateľ na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

 

Ing. Vladimír Šmidriak, PhD.

pracovník Štátnych lesov, Technickej univerzity vo Zvolene, Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Katolíckej univerzity v Ružomberku, špecialista na lesníctvo a environmentalistiku

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Tutka, CSc.

vedecký pracovník v oblasti ekonomiky a lesníckej politiky Lesníckeho výskumného ústavu /LVÚ/ vo Zvolene, teraz Národného lesníckeho centra (NLC), autor viacerých riešení využívaných v praxi lesníctva i životnom prostredí, odborník na koncepčné, programové, reštitučné, oceňovacie a príbuzné problematiky lesníctva a životného prostredia, znalecm v odbore lesníctvo – odhad hodnoty lesov. Vo voľných chvíľach sa venuje ovocinárstvu, záhradkárstvu a rekreačnej turistike.

 

 

 

RNDr. Jozef Voskár

titulárny kanonik, duchovný správca Gréckokatolíckej charity v Prešove, notár cirkevného súdu, v minulosti odborný pracovník Štátnej ochrany prírody, špecialista na ochranu fauny

 

Comments are closed.