Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Environmentálna subkomisia KBS zasadala v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 5. júna (TK KBS) – Členovia Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska (ES KBS) sa zišli pod vedením jej predsedu, prešovského arcibiskupa metropolitu vladyku Jána Babjaka, SJ, na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici. Odborníci z oblasti životného prostredia hovorili o viacerých témach.
ES KBS sa zaoberala návrhom pastierskeho listu biskupov, ktorý by mal byť zameraný na ochranu životného prostredia , okrem iného aj s povzbudením na návrat k tradičnému poľnohospodárstvu. Pracovný názov listu znie: „Návrat ku koreňom, návrat k prírode – cesta k pokore, cesta k pokoju“. Kňazi by ho mali čítať v kostoloch na jeseň 2012 spolu s odkazom k sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Odkaz odporučí zachovanie podstaty sviatkov s odmietnutím formy „umelých Dušičiek“ – premeny cintorínov na „sklady farebných plastov“.
Na rokovaní sa ďalej členovia ES KBS venovali tlačovej správe k nadchádzajúcej Konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) Rio+20 o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa uskutoční 22. až 24. júna v brazílskom Rio de Janeiro. ES KBS chce navrhnúť vyjadrenie podpory tomuto významnému stretnutiu.
ES KBS zriadila internetovú stránku. Z diskusie vyplynulo, že by na nej mali byť informácie o ES KBS, jej členoch, výstupoch, o cirkevných textoch venujúcich sa témam životného prostredia. Novinkou by tiež mala byť takzvaná Teo-Eko poradňa (TEP). Záujemcovia v nej nájdu rady subkomisie na riešenie konkrétnych problémov životného prostredia pre správcov cirkevného majetku, veriacich, širokú verejnosť.  Prvé konkrétne informačné materiály  by mali obsahovať aj témy: „Zatepľovanie budov a ochrana vtáctva a netopierov“, „Návrat k prírode – lokálna sebestačnosť“.
Členovia subkomisie hovorili aj o filozofických prístupoch k stvorenstvu (antropocentrizmus,
biocentrizmus). Diskutovali tiež o postoji ku geneticky modifikovaným organizmom a o iných aktuálnych problémoch.
Subkomisia má záujem pripraviť leták s hlavnými odkazmi posolstva pápeža Jána Pavla II. o ochrane prírody: „Pokoj s Bohom stvoriteľom, pokoj so všetkým stvorenstvom“, i posolstva pápeža Benedikta XVI. : „Ak chceš napomáhať pokoju, ochraňuj stvorenstvo“.
Dôležitou témou bola tiež diskusia členov ES KBS o spolupráci s podobnými komisiami v zahraničí. Zhodli sa na tom, aby tieto kontakty začali využívať intenzívnejšie. Medzi možnosti zaradili účasť na zahraničných konferenciách venujúcich sa ochrane životného prostredia a organizovanie stretnutí na Slovensku. Podporujú aj ekumenickú spoluprácu v tejto oblasti.
Ďalšie stretnutie ES KBS sa uskutoční podľa potreby opäť v Banskej Bystrici.

Milan Lichý a Daniel Lešinský, členovia ES KBS

Comments are closed.