Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Ako vznikla naša subkomisia?

V roku 1999 prišla požiadavka od Svätej stolice voči Konferencii biskupov Slovenska (KBS), aby poverila človeka, ktorý sa bude venovať problematike viery a ekológie. Tiež žiadala určiť osobu reprezentujúcu Slovensko a KBS na medzinárodnom sympóziu Rady biskupských konferencií Európy (CCEE) v Celje (Slovinsko) v máji 1999. Téma konferencie bola Príčiny ekologickej krízy a ich posúdenie z hľadiska viery. Vtedajší predseda KBS Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, na túto úlohu menoval dp. Jozefa Kanianskeho, správcu Katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. J. Kaniansky v spolupráci s Ochranou prírody SR v Banskej Bystrici vypracoval referát o ekologickej situácii na Slovensku a návrhoch jej riešenia, ktorý aj predniesol na konferencii. Na konferenciu pribral aj dp. Ľubomíra Fabčina, vtedy kaplána v Banskej Bystrici. Po oslovení ďalších odborníkov vznikla Rada pre otázky viery a ekológie pri KBS. Rada sa podieľala na príprave pastierskeho listu biskupov Slovenska k otázkam viery a ekológie, ktorý sa v slovenských kostoloch čítal 16. 4. 2001.
Následne, v roku 2000, Svätá stolica požiadala KBS, aby zriadila komisiu špecializovanú na environmentálne otázky, ktorá by pracovala pod vedením biskupa. Tak sa Rada pre otázky viery a ekológie pretransformovala na Envrironmentálnu subkomisiu KBS. Stala sa súčasťou Teologickej komisie KBS spolu s Bioetickou subkomisiou. Predsedom Environmentálnej subkomisie sa stal Mons. Ján Hirka, prešovský biskup. Po jeho odchode do dôchodku predsedníctvo prevzal jeho nástupca Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup.
Subkomisia sa pravidelne schádza každý rok podľa potreby a vydala už celý rad dokumentov a publikácií. V roku 2001 bolo na Slovensku v Badíne medzinárodné sympózium CCEE na tému Životný štýl a udržateľný rozvoj. Na príprave konferencie, ako aj jej zvolaní do Badína mal hlavnú zásluhu dp. Ľubomír Fabčin, ktorý bol neskôr poverený radou CCEE medzinárodným projektom Katolícke ekologické fórum Európy (CEFE). Štyria slovenskí členovia projektového tímu sa v roku 2005 stali členmi Environmentálnej subkomisie.

Comments are closed.