Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Ochrana stvorenstva, RIO+20 a my (2012)

Už o niekoľko dní, 20. júna 2012, sa začína v brazílskom meste Rio de Janeiro Konferencia OSN, svetový summit lídrov jednotlivých krajín o trvalo udržateľnom živote na Zemi. Podujatie s názvom RIO+20 sa uskutoční po 20 rokoch od prvého takéhoto stretnutia v roku 1992. Lídri a zástupcovia jednotlivých krajín sa stretnú, aby hľadali spoločne cestu zo súčasnej krízy. Naša Zem a s ňou i existencia ľudí je v ohrození. Niektoré problémy, ako napríklad klimatické zmeny a globálne otepľovanie, nedostatok pitnej vody a potravín, miznutie vzácnych i užitočných druhov živočíchov a rastlín a pod., možno riešiť iba spoločnou dohodou a účinnými opatreniami na medzinárodnej úrovni.
Environmentálna subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska pri tejto príležitosti chce pozdraviť a podporiť Konferenciu OSN RIO+20. Príčiny súčasnej svetovej situácie vidí predovšetkým v morálnej rovine a východisko z nej ako návrat ľudí k tradičným hodnotám, k prírode, k ochrane stvorenstva a k lokálnej udržateľnosti.
Odkaz z Ria na Slovensko a naša odpoveď zo Slovenska do Ria je v tom, že sme si vedomí podielu zodpovednosti každého z nás za súčasný stav na Zemi, a že môžeme na osobnej úrovni vo svojom okolí tiež pomôcť. Počnúc malými každodennými skutkami a príkladom, napríklad v separovaní odpadov, šetrení energií, vody, surovín, až po zásadné osobné rozhodnutia, akými sú odmietnutie konzumného štýlu života, solidarita, zodpovednosť, návrat ku koreňom, ku gazdovaniu, k starostlivosti o záhradu i angažovanosť v oblasti ochrany životného prostredia.
Katolícka cirkev sa hlási k ochrane stvorenstva, teda prírody a životného prostredia, ako Božieho diela. To je základným princípom pre akýkoľvek udržateľný život na našej planéte. Považuje za kľúčové, aby všetci veriaci napĺňali tento odkaz v každodennom živote. Na dôležitosť ochrany stvorenstva upozorňoval nielen sv. František Assiský v 13. storočí, ale v súčasnosti i naši pápeži, či už bl. Ján Pavol II. alebo súčasný pápež Benedikt XVI.  (1).
Na stretnutí RIO+20 sa bude hovoriť predovšetkým o riešení klimatických problémov a o „Zelenej“ ekonomike, ako východisku zo súčasnej situácie. Ide o ekonomiku, ktorá sa rozvíja bez ničenia životného prostredia a sociálnej kvality života ľudí. Za jeden z kľúčových pilierov takejto ekonomiky považujeme lokálnu sebestačnosť v potravinách, vode a energii, ku ktorej by sa mala naša spoločnosť presmerovať. V praktickom živote to znamená produkovať a kupovať lokálne produkty, využívať polia a lúky pre život v regióne a miestne zdroje energií, či už solárnej, geotermálnej alebo udržateľné využívanie energie z biomasy. Chrániť si pôdu, vodu a hľadať harmóniu života s prírodou vo všetkých oblastiach. Dobrým príkladom môže byť ekologické poľnohospodárstvo, prírode blízke hospodárenie v lesoch, záhradkárčenie, ochrana zelene, opatrenia na zadržiavanie vody v krajine i v sídlach, využívanie obnoviteľných zdrojov energií.
Trvalo udržateľný život založený na zodpovednej úcte k Božiemu stvorenstvu bude Environmentálna subkomisia KBS aktívne podporovať aj v budúcnosti. Bude pripravovať informačné materiály a vyjadrovať sa k aktuálnym témam životného prostredia v spoločnosti i v živote Katolíckej cirkvi.

(1) Posolstvo bl. Jána Pavla II. k Svetovému dňu pokoja 1. januára 1990 má názov: “Pokoj s Bohom Stvoriteľom – pokoj s celým stvorenstvom”.
Posolstvo Benedikta XVI k Svetovému dňa pokoja 1. januára 2010 má názov: “Ak chceš napomáhať pokoj, ochraňuj stvorenstvo”.

Environmentálnej subkomisia pri Konferencii biskupov Slovenska, Banská Bystrica 18.6.2012

Comments are closed.