Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Stanovisko Environmentálnej subkomisie KBS k Medzinárodnému roku lesov (2011)

V sídle OSN v New Yorku bol  vo februári 2011 oficiálne otvorený Medzinárodný rok lesov s heslom: Forest for People – Les pre ľudí. Na Slovensku je doplnené toto heslo o jeho druhú časť: People for Forest – Ľudia pre les. Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami.
Aj Environmentálna subkomisia pri KBS sa hlási k tejto iniciatíve s prihliadnutím na situáciu na Slovensku, kde les pokrýva takmer polovicu rozlohy jeho územia.
Les má veľa funkcií, ktoré môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na produkčné (komerčné) a mimoprodukčné (verejnoprospešné). Produkčné funkcie lesa sú zamerané na úžitky z neho, spravidla materiálnej povahy (napr. drevo, lesné plody, huby, zverina a iné). Mimoprodukčné funkcie sú ekologické funkcie (pôdoochranná, vodohospodárska, klimatická) a sociálne funkcie (zdravotná, kultúrna, rekreačná, prírodoochranná a  vodohospodárska). Lesný ekosystém sa podstatnou mierou podieľa na pozitívnej vodnej bilancii v krajine – bohatstvo pitnej vody. Tomuto faktu je nevyhnutne podriadiť všetky zásahy v lese.
Radi by sme preto osobitne zdôraznili funkciu lesa z hľadiska formácie kresťanskej kultúry a spirituality, historicky úzko spätej s európskou kultúrou.
Keď vstúpime do lesa, obklopí nás tajomstvo; podobne ako v chráme. Je preto v istom zmysle prirodzené, že v ranno-stredovekej Európe sa les stal útočiskom pustovníkov a v jeho lone sa zrodili významné rehole, ako napríklad benediktínska, kartuziánska, kamaldulská a iné. Aj na území Slovenska jestvovali kláštory týchto reholí  hlboko v lesoch – kartuziáni na Skale útočišťa v Slovenskom raji a známy Červený kláštor v Pieninách a kláštory iných reholí na viacerých miestach. Mnísi však nežili na týchto miestach sami pre seba; ich duchovný život vplýval na duchovnú kultúru kraja a svojou pracovnou činnosťou v neposlednej rade mali podiel aj na stvárňovaní krajiny, v ktorej dnes žijeme.
Les ako biotop svojou druhovou diverzitou rastlín a živočíchov, ako aj svojimi premenami v jednotlivých ročných obdobiach, je prostredím, v ktorom môžeme poznávať veľkosť stvoriteľského diela. Človek potrebuje toto prirodzené Božie zjavenie a naučiť sa  v ňom čítať.
Ani dnes nestratil les svoju dôstojnosť chrámu. Žiaľ, často ho znesväcujeme, ba dokonca rúcame. Často sme svedkami nedostatočne zdôvodneného ničenia lesov, keď niečo iné je na tom mieste ekonomicky výhodnejšie. Možno je, ale určite len na krátku dobu! Rôzne problémy, s ktorými sa boríme v súvislosti s ochranou a tvorbou životného prostredia, to jednoznačne dokazujú. Aj rôzne živelné pohromy by nemuseli mať takú údernú silu, akú majú, ak by sme si viac vážili a chránili tento dôležitý prvok svojho životného prostredia.
Les však, hoci tak často prenasledovaný ľudským egoizmom, neprestáva hovoriť o Bohu a nabádať nás k dialógu, čo je dôležité, lebo aj dnes nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst (Mt 4,4), hoci aj v podobe znamení v prírode.
Svätý otec Benedikt XVI. v posolstve k Svetovému dňu mieru 1.1.2010 pripomenul, 
že ak v stvorenstve vidíme Boží dar ľudstvu, pomáha nám to pochopiť povolanie a hodnotu človeka. (Benedikt XVI. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1.1.2010, čl. 2) A to nie je vedľajšie či zanedbateľné najmä v našich časoch technokratickej kultúry, v ktorej dochádza tak často k rôznym formám odcudzenia sa človeka a strate vedomia hodnoty stvorenstva, ba i človeka a jeho života.
Zdá sa, že je skutočne najvyšší čas, píše ďalej pápež, dospieť k čestnej solidarite medzi generáciami; sme dedičmi predchádzajúcich pokolení a máme účasť na dobrodeniach práce našich súčasníkov a tak máme povinnosti voči všetkým a nemôžeme sa nestarať o tých, čo prídu po nás rozšíriť kruh ľudskej rodiny (Benedikt XVI. Posolstvo k Svetovému dňu pokoja 1.1.2010, 
čl. 8).
Preto apelujeme na odborníkov v oblasti lesníctva a lesného hospodárstva, ochrany a tvorby životného prostredia, pedagogiky a výchovy a v neposlednom rade aj na politických predstaviteľov na všetkých spoločenských úrovniach, aby tieto spomenuté skutočnosti mali na pamäti a zodpovedne rozhodovali.
Odporúčame:
Les obhospodarovať prírode blízkym spôsobom.
Zachovávať a zvyšovať pôvodnú rozmanitosť lesného prostredia.
Zachovať a chrániť už posledné  zbytky pralesových štruktúr porastov.
Pri ochrane lesa proti biotickým škodcom uprednostňovať biologické a biologicko-technické metódy pred chemickými.
Zlepšiť úroveň obhospodarovania lesov z hľadiska zabezpečenia ich hydrickej funkcie v krajine.

Comments are closed.