Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Vyhlásenie Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska k Medzinárodnému roku biodiverzity (2010)

Cieľom Medzinárodného roku biodiverzity 2010, ktorý bol vyhlásený OSN, je upozorniť všetkých ľudí našej planéty na prírodné bohatstvo, ktoré tu máme a poukázať na negatívny vývoj prejavujúci sa neustálym znižovaním biodiverzity. Biodiverzita, teda ekosystémová, druhová a genetická rozmanitosť živých organizmov (živočíchov, rastlín, húb atď.), sa znižuje predovšetkým z dôvodu negatívnych dopadov ľudskej činnosti. Rozmanitosť stvorenstva je výsledkom Božej stvoriteľskej aktivity pre dobro človeka i celého sveta. Preto znižovanie rozmanitosti prírody je jasným znamením toho, že v určitých aktivitách ľudstvo nekoná rozvážne, teda v súlade s Božou vôľou, ktorá stvorenstvo vytvorila a odovzdala nám ho do zodpovedného užívania. Našou povinnosťou je stvorenú prírodu a životné prostredie primerane chrániť a zveľaďovať, nie ohrozovať a ničiť.
Rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi poklesla za posledných 35 rokov o jednu tretinu (podľa Svetového fondu na ochranu prírody, 2008). Slovensko, ako malá krajina v srdci Európy, oplýva veľkým počtom vzácnych druhov organizmov a ich spoločenstiev a preto predstavuje klenotnicu európskej biodiverzity. Vývoj druhovej rozmanitosti však nie je ani v našej krajine potešujúci. Podľa štatistiky bolo v roku 2006 na Slovensku ohrozených 38% lišajníkov, 54,6% machorastov, 42,6% vyšších rastlín, 49,1% mäkkýšov, 45,2% pavúkov, 57% rýb, 100% obojživelníkov, 96,1% plazov, 55,3% vtákov hniezdiacich v SR a 75,6% cicavcov (Enviromagazín, roč. 13, 2008, č. 3, s. 5). Ako kresťania by sme nemali zostať ľahostajní k takémuto trendu znižovania biodiverzity.
Rastliny ani živočíchy nemôžu žiť bez vhodného prostredia, čiže biotopu, a ak nám záleží, aby sa všetky druhy stvorené Bohom uchovali v čo najväčšej rozmanitosti, je potrebné chrániť a vytvárať tieto vhodné biotopy. Je našou zodpovednosťou uchovať dlhodobo budovanú sieť vzácnych a chránených území na Slovensku, ktoré sú zárukou prežitia rozmanitých druhov organizmov a nesmú byť poškodzované pri presadzovaní ekonomických záujmov. Biodiverzitu je potrebné udržiavať aj v obciach zachovaním fragmentov pôvodných a vytváraním náhradných biotopov, ktoré sa stanú útočišťom mnohých druhov rastlín a živočíchov.
V praktickom živote to znamená rešpektovať potreby zachovania biodiverzity, ochrany a tvorby prirodzených biotopov pri každej ľudskej činnosti. Pri hospodárení na pôde a v lese, pri stavbe a rekonštrukcii budov a pri akýchkoľvek zásahoch do prírodného prostredia je potrebné dodržiavať environmentálne princípy a opatrenia. Praktickým príkladom môže byť zatepľovanie budov s vytvorením úkrytov pre netopiere alebo hniezdenie lastovičiek a dážďovníkov, z ktorých každý jedinec denne vychytá až 3000 kusov hmyzu, vrátane komárov. Ďalším konkrétnym návodom je vytvárať v rámci záhrad a poľnohospodárskej krajiny bezzásahové územia (napr. medze), kde môžu žiť aj pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Európska únia v rámci svojho programu Natura 2000 vytvára podmienky a prostriedky na kompenzáciu obmedzení z dôvodov ochrany prírody súkromným vlastníkom pôdy, ktoré je potrebné žiadať od kompetentných úradov v SR. Je dôležité zosúladiť záujmy ľudí so zachovaním stvorenstva v celej jeho rozmanitosti.
Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska víta a podporuje iniciatívu Roka biodiverzity a vyzýva všetkých kresťanov, aby aj v praxi čerpali z pokladu svojej viery a iniciatívne sa zasadzovali za zachovanie rozmanitosti Božieho stvorenstva v jej plnosti a kráse.

Comments are closed.