Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska

Logo
subkomisie

Výzva Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu ku odpadom (2009)

Keď sa Pán Boh za denného vánku prechádzal po rajskej záhrade a zavolal na Adama „Kde si?“, Adam bol skrytý medzi stromami záhrady, lebo sa bál Boha, pretože bol nahv (porov. Gn 3,8-9)
Z tohto biblického textu sa zračia dve nepopierateľné pravdy, že rajská záhrada s celým svojim stvorenstvom je úžasným Božím chrámom, v ktorom sa on sám prechádza a že v tejto záhrade sa človek dopustil svojho prvého hriechu, ktorého dôsledky sa dedične preniesli na všetkých ľudí žijúcich na tejto zemi. ktorí sa dopúšťajú svojich hriechov, vrátane hriechov proti Božiemu stvorenstvu – prírode, zvieratám a životnému prostrediu.
Táto biblická udalosť a jej odraz na vzťah človeka k prírodnému a životnému prostrediu je pre nás kresťanov veľkou výzvou zaujať zodpovedný postoj aspoň k tým druhom znečisťovania a devastácie prírodného a životného prostredia, ktoré sa dajú odstraňovať na úrovni našich farností. Jednou z problematík sú aj odpady – ich produkcia, triedenie a výskyt vo voľnom prostredí. Hierarchia aktivít každého zodpovedného kresťana v súvislostí s odpadmi by sa mala riadiť nasledovnou postupnosťou:

1.    Predchádzať vzniku odpadov
2.    Znovu využívať a opravovať čo je ešte použiteľné
3.    Separovať (triediť) odpad, ktorý nám doma, vo farnosti či na pracovisku vzniká
4.    Kompostovať bioodpad
5.    Odstraňovať odpady z prostredia, kde nepatria
Preto Enviromentálna subkomisia KBS vyzýva všetky farnosti Katolíckej cirkvi obidvoch obradov na Slovensku, rôzne kresťanské hnutia a najmä mládežnícke krestanské spoločenstvá k aktívnemu prístupu pri ochrane Božej prírody a životného prostredia aj prostredníctvom organizovania zberu odpadu voľne rozhádzaného po prírode, v okolí oba a miest, popri miestnych potokoch a samozrejme tiež v okolí našich chrámov, kaplniek, fár a cintorínov. Odvoz zozbieraného odpadu treba vopred dojednať s miestnou samosprávou.
Boh stvoril prírodu tak, že v nej nevzniká žiaden odpad a preto našou povinnosťou by mala byť snaha sa k tomuto obrazu neustále približovať. Pán Ježiš radikálne vyčistil jeruzalemský chrám od všetkého, čo ho znečisťovalo a znesväcovalo. A preto kresťania, sa k nemu hlásia, musia byť prví, ktorí priložia ruku k dielu nezaťažovaním stvorenstva zbytočnými odpadmi, ako aj na očistenie chrámu Božej prírody, ktorý bol posvätený čistotou a poriadkom od svojho Stvoriteľa,
Svätý Otec Benedikt XVI. v homílii na Turice v Bazilike Svätého Petra varoval pred morálnym znečisťovaním, ktoré našu spoločnosť ohrozuje rovnako, ako znečistenie životného prostredia,
Subkomisia KBS prosí správcov farností, aby podporili túto aktivitu vo svojej farnosti a našli farníkov, najmä mládež, ktorá by vykonala tento zber, o čom nech podajú cez svojich okresných dekanov informáciu svojim otcom biskupom.
Pre túto ušľachtilú aktivitu pri ochrane Božieho stvorenstva na Slovensku vyprosujeme pre všetkých, ktorí sa jej zúčastnia hojnosť Božieho požehnania.
V Prešove 5.6.2009

Mons. Ján Babjak SJ predseda Environmentálnej subkomisie KBS a všetci jej členovia

 

Comments are closed.